(058) 256 22 71
Speerpunten

Speerpunten

Wij volgen kritisch de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Voor alle onderwerpen waar wij aan werken maken wij een kwaliteitskaart. Een kwaliteitskaart is een middel om de werkwijze en afspraken van ons onderwijs te borgen. Stapsgewijs wordt er aangegeven voor verschillende thema’s en lessen hoe wij werken. Leerkrachten moeten zich hieraan houden en nieuwe leerkrachten moeten zich dit eigen maken. In het nieuwe schooljaar worden er nieuwe kwaliteitskaarten gemaakt van thema’s waar wij aan werken.

Het komende schooljaar werken wij aan............

Drie van de vier scholen zijn dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode WIG-5, één van de scholen heeft hier al een jaar mee gewerkt. Door het volgen van een gezamenlijke studiedag onder leiding van een rekenspecialist kunnen we deze methode implementeren en elkaar hierbij ondersteunen. Wij zetten deze methode in, zodat een maximaal aantal kinderen voldoen aan de referentieniveaus. De collegiale consultatie wordt hierbij actief ingezet, om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren.

Voor de scholen van Fierkracht gaan wij gezamenlijk beleid maken ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid wat binnen alle vier scholen wordt aangeboden. Dit betreft zowel de signalering, het aanbod, de organisatie van het onderwijs als de rol van ouders/verzorgers. Er zal ook gekeken worden naar kinderen die minder cognitief zijn ingesteld en op praktisch gebied ‘meer-hoogbegaafd’ zijn. Ieder kind doet ertoe.

Wij werken conform het personeelsbeleid van Adenium. Wij willen gezamenlijk voortdurend werken aan onze eigen professionaliteit. Bekwaamheidseisen en beroepsprofielen zijn voor alle leraren en de schoolleiding helder. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede leerlingresultaten. De overleggen binnen het team staan in een jaarplanning en worden effectief en constructief uitgevoerd.
Alle vergaderingen verlopen aan de hand van de PDCA cyclus met een scrumbord, waarbij elke leerkracht bij toerbeurt het bord leidt. Het team stelt zich professioneel op en houdt zich aan de opdrachten die afgesproken worden. Wij spreken elkaar aan op het naleven van afspraken.

Binnen de te ontwikkelen zorgstructuur van Fierkracht willen we een eenduidige zorgstructuur inrichten vanuit dezelfde uitgangspunten en afspraken. De scholen kunnen op deze wijze elkaar versterken en van elkaar leren. We willen meer afstemming op de inrichting van de zorg naar het individuele kind, de groep, de school en het cluster van samenwerkende scholen. De organisatie van het klassenmanagement is in deze een belangrijk uitgangspunt waarin de IB-er een belangrijke rol speelt.