Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Passend onderwijs

Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 is op alle basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs Passend Onderwijs ingevoerd. Uitgangspunten voor de invoering van Passend Onderwijs zijn:

  • Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben;
  • Met Passend Onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen;
  • Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken.
  • Dit kan op:
    • De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
    • Een andere reguliere school in de regio;
    • Het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn in het primaire en voortgezet onderwijs in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen op provinciaal niveau (Samenwerkingsverband Friesland).

Financiering Passend Onderwijs
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs verandert de financiering. De bekostiging van extra ondersteuning voor een leerling is niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen het beschikbare geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen deze middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Dit nieuwe bekostigingssysteem vervangt het bekostigingssysteem voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. En ook de leerlinggebonden financiering (lgf) verdwijnt.

Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Passend Onderwijs
In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het Passend Onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt minimaal 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven, krijgen de samenwerkingsverbanden een eigen medezeggenschapsraad. Deze ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl