(058) 256 22 71
MR
100%
min
103%

MR

In de medezeggenschapsraad (MR) beslissen ouders en leerkrachten samen mee over de gang van zaken op school. In onze MR hebben drie ouders en twee teamleden zitting. De directeur is adviserend lid van de MR. De MR is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur op onze school. Op basis van deze Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) heeft de MR de taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen. De MR spreekt vaak voor zowel de ouders als de leraren. Ten aanzien van diverse onderwerpen zoals de formatie, schooltijden, begroting, enzovoort heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. Bij andere beslissingen kan de MR alleen advies geven of wordt ze alleen geïnformeerd. Zijn er onderwerpen die specifiek voor ouders, kinderen of voor leerkrachten van belang zijn, dan zullen de betreffende MR-leden zich daar mee bezig houden. De MR van Thrimwalda bestaat uit

  • Ealse Mulder - voorzitter
  • Martine Nauta - Lid
  • Hester Adema - Lid
  • Tineke Hoogland – personeelsgeleding;
  • Jannie van der Heide - secretaris
  • Froukje Olijve – directeur adviserend

Voor vragen en opmerkingen zijn we te bereiken op een eigen besloten e-mailadres dat enkel kan worden ingezien door MR-leden. Alle berichten zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld: Het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen, die in school worden gehouden, is openbaar. U kunt dus altijd met vragen en/of mr.thrimwalda@gmail.com opmerkingen terecht bij de MR.