Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Nieuwe leerlingen

Aanmelding en uitschrijving

De groepsleerkracht van de aangemelde leerling van groep 1 komt twee maanden voordat het kind op school komt op huisbezoek.

De dag nadat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Om enig idee te krijgen wat hem/haar te wachten staat, mag uw kind voor zijn/haar 4e verjaardag 5 dagen komen ‘proefdraaien’. Wanneer uw kind 5 jaar is geworden, is hij/zij leerplichtig.

Het jonge kind staat volop in de belangstelling. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. De peuterspeelzalen en basisscholen van de Trynwâlden willen er graag aan bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt. De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. De peuterspeelzaal informeert ouders over de afspraak dat er voor kinderen een overdracht formulier wordt ingevuld voordat het kind naar de basisschool gaat. Nadat de peuterleidster het overdracht formulier heeft ingevuld, bespreekt zij haar bevindingen met de ouders. In het overdracht formulier staan verschillende gegevens die relevant zijn om over te dragen aan het basisonderwijs. Dit zijn feitelijke achtergrondgegevens, gegevens over de ontwikkeling van het kind en eventuele aanvulling van de ouders. De ouders krijgen het originele overdracht formulier en overhandigen dit aan de school bij het huisbezoek. De peuterleidsters behouden een kopie. Dit formulier moet twee maanden voordat de kleuter op de basisschool komt aanwezig zijn.

Schoolbeleid m.b.t. zindelijkheid

Wij zullen geen kinderen weigeren die nog niet zindelijk zijn. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is kunnen wij samen en u met uw huisarts hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is en zichzelf kan ‘redden’.

Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dit is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Persoonsgegevens
Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of eigen identiteitskaart van het kind, of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wel duidelijk naar een document waar ook het sofinummer op staat) of kopie van de zorgpas (mits daarop het sofinummer ofwel het BSN staat genoteerd). Mocht u niet (meer) beschikken over het sofinummer van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juiste sofinummer.
Adresgegevens
Geboortegegevens
Gezinssituatie
Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal
Zo ja: Welke?
Medische informatie
Persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Bezwaar
Heeft u principiële bezwaren tegen dat de school foto- en/of video-opnamen van zijn/haar kinderen maakt of laat maken, en dit beeldmateriaal vervolgens in drukvorm en/of gedigitaliseerde vorm in voorkomende gevallen gebruikt (intern voor het onderwijsleerproces, op de website van de school op cd-rom of dvd producties of bijvoorbeeld in de schoolgids en nieuwsbrieven).
Dit formulier moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers. Wat als u gescheiden bent? Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. Ondertekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dat hun kond niet staat ingeschreven bij een andere school en gaat akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de departementale Auditdienst en de IB Groep.
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl