Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem)

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.

1. Beoordeling en middelen

De leraren houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij. Dit gebeurt door observatie in de klas en door het beoordelen van o.a. dagelijkse werkjes, proefwerken en overhoringen.

De leerkrachten hebben onderlinge afspraken gemaakt over de wijze van corrigeren en beoordelen. Bovendien maken wij gebruik van toetsen om te bekijken hoe ver de leerlingen zijn. Dit kan gebeuren met toetsen die horen bij het lesmateriaal voor een bepaald vak, maar ook door middel van toetsen los van de eigen leermethodes. In alle groepen worden verschillende toetsen van Cito gebruikt. Groep 8 maakt de Cito Eindtoets. Kinderen met dyslexie krijgen meer tijd voor het maken van deze toets. De tijdstippen van laatstgenoemde toetsen worden van tevoren vastgelegd in de toetskalender van de school.

2. Verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleraar

Van iedere leerling in de groep wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin staan onder meer notities over de bespreking van uw kind door het team, van de gesprekken met u, van speciale onderzoeken, de toetsen, rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan het kind. De verzameling van deze gegevens van de verschillende schooljaren is strikt vertrouwelijk en is vooral een zaak tussen de desbetreffende ouders en de school.

Deze gegevens moeten nog tot 5 jaar nadat het kind van school is worden bewaard.

3. De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen besproken worden met de ouders. Dit gebeurt op de volgende wijze:
  • Ieder schooljaar is er  4x de gelegenheid (2 x facultatief en 2x verplicht) met de leerkracht te praten over de vorderingen van uw kind;
  • Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek;
  • Wij willen in ieder geval minimaal 2x per jaar met de ouders praten over hun kind(eren);
  • Ouders zijn altijd welkom, indien ze zelf behoefte hebben aan een gesprek. Na een gesprek op o.a. de contactavond vragen wij de ouders te tekenen voor wat er besproken is;
  • De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. (in februari en juni of juli).
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl