Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

De leerlingenraad op de Thrimwaldaschool

Sinds 2010 hebben wij op school een leerlingenraad. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 (uit iedere groep worden 2 kinderen door de leerlingen gekozen), hebben zitting in deze leerlingenraad. Het doel van een leerlingenraad is dat kinderen meer betrokken worden bij de organisatie van school en dat zij weten, dat hun ‘stem’ meetelt in de schoolorganisatie.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderesn van actief burgerschap.
 Hoe is de organisatie?
 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
 • De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geeft de directeur uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van € 200,00, dat zij in overleg mogen besteden.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrieven.
 • De leerlingenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de directeur aanwezig als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus ophangen, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
 • naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten. 
Hoe is het kiesreglement?
 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming.
 • De stembrieven worden ingeleverd bij de directeur.
 • De directeur telt in het de stemmen.
 • Na de stemming wordt in alle groepen de leerlingenraad kenbaar gemaakt.
 • Iedere maand is er een vergadering met directeur Froukje Olijve.
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl