Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Klachtenregeling

Wat moeten de ouders doen als ze een klacht hebben over de school? Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Natuurlijk kunt u ook met vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak met betrekking tot de kinderen of andere zaken naar de directeur stappen. Deze zal proberen een dergelijk probleem in overleg met ouders, de groepsleerkracht, eventueel de algemeen directeur of andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen. Even binnen lopen bij de directeur, bij vergaderingen van de oudervereniging of de medezeggenschapsraad biedt soms ook een mogelijkheid om klachten op te lossen. Maar als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt kunnen zij bij het bestuur een klacht indienen.

De stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore heeft de landelijke modelklachtenregeling overgenomen en vastgesteld. Deze klachtenregeling is op school aanwezig. Op elke school is een contactpersoon benoemd. De contactpersoon geeft aan welke wegen er in deze bewandeld kunnen worden. Voor de Thrimwaldaschool is Froukje Olijve de contactpersoon. Bij een formele klacht zal de contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze treedt met u in overleg – samen met het bevoegd gezag – om te bemiddelen.

Komt men niet tot een afronding, dan wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag, waarna men tot afronding komt.

De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl