Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Informatieplicht

Beleid over informatieplicht aan (gescheiden) ouders en aan derden

Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel uitzonderingen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.

Voor ouders die gehuwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is de situatie het makkelijkste. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind(eren). Voor ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen maar wel het gezag hebben ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind.

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school behoeft uit zichzelf geen informatie te verstrekken aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet die bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt.

Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Als het belang van het kind zich echter tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Ook wordt geen informatie verstrekt die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel te behalen ten koste van de andere ouder.

Uitgangspunt voor het verstrekken van informatie aan derden is, dat er sprake moet zijn van een wettelijke verplichting. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bv. het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd.

De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief waarin wordt meegedeeld dat de school de adequate zorg voor hun kind niet meer kan garanderen en dat de school daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaardt.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl