Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Computers / ICT

De ontwikkeling van het computeronderwijs gaat ontzettend snel. Wij hebben in alle klassen meerdere computers en in de hal staan nog eens computers die gebruikt kunnen worden door de leerlingen. In ons ICT-beleidsplan geven wij aan wat kinderen moeten kunnen. Zo leren de kinderen in groep 1 en 2 omgaan met de muis. In de rest van de groepen leren de kinderen de mogelijkheden van tekstverwerken (3/4) het maken van een werkstuk (5 t/m 8) en in groep 7/8 kunnen kinderen een PowerPointpresentatie maken. Bij taal- en rekenonderwijs zijn ook computerprogramma’s ontwikkeld en deze programma’s worden veelvuldig gebruikt.

In groep 3/4 zijn wij gestart met het gebruik van laptops. De programma’s waar de kinderen mee werken zijn overzichtelijk en bieden veel extra mogelijkheden voor het individueel oefenen van de lesstof. Ouders hebben tevens een inlogcode ontvangen om thuis (met mate ) te oefenen met verschillende programma’s.

Alle groepen gebruiken een digitaal schoolbord. Wij zijn hier heel erg blij mee. Wij gebruiken het digibord bij de methodes, kunnen bv. schrijfoefeningen voor doen met behulp van een speciale pen, een PowerPointpresentatie geven of laten geven door de kinderen. Het gebruik van google-earth, tv programma’s bekijken en internetten via het digitale schoolbord behoren allemaal tot de mogelijkheid.

Internetprotocol Stichting OPO Furore

De website bevat de volgende onderdelen/informatie: foto van de school en NAW-gegevens; beschrijving van de visie van het bestuur, en een locatie specifieke uitwerking van de school. Actueel: hierin is de nieuwsbrief van de school opgenomen, aangevuld met andere relevante informatie. Hier vindt u ook de fotogalerij; schoolgids, inclusief vakantierooster; schooljaarkalender: beschrijving van de school specifieke activiteiten over het schooljaar.

We richten ons hierbij zowel op degenen die de betreffende basisscholen al bezoeken, als ook op andere belangstellenden. Naast algemene informatie zijn op de homepage leerlingen-pagina’s aanwezig. Zo bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden.

Verantwoording/werkwijze: de algemene informatie is per locatie grotendeels opgebouwd uit de schoolgids, informatieblad en informatiekalender. Dan is er nog een schoolkalender op de website. Dit gedeelte wordt beheerd via het ondersteuningskantoor te Drachten.

Per locatie kan aanvullende informatie en fotomateriaal worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school. Per locatie is de webmaster verantwoordelijk voor het onderhoud van het schooleigen gedeelte van de school. Leerkrachten, leerlingen of ouders die informatie op de site willen plaatsen kunnen dit op school inleveren. Informatie aangeleverd door, ouderverenigingen, POO’s en medezeggenschapsraden valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.

Privacy: bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit méér worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie waartegen een betrokkene bezwaar maakt, zal de directie deze informatie op verzoek verwijderen.

Bezwaar: wanneer u bezwaar maakt tegen publicatie van foto’s en/of werkjes van uw kind(eren) op de homepage van school, dit graag schriftelijk doorgeven aan de directie.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl